top of page

חזון ויעדים

הקואליציה חותרת לכונן נורמה של העסקה ישירה כבסיס להעסקה הוגנת בישראל

 

העסקה ישירה כפתרון

ניסיון ארוך שנים מעיד על כך שכל ניסיון אכיפה, בקרה ופיקוח בנוגע לאוכלוסיות מוחלשות בענפים ומגזרים קבלניים נוספים הוא בבחינת כסות ואינו נותן מענה רלוונטי לצורות הניצול, העושק והגזל השונות. כל עוד לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד ישירים מתפתחות פרקטיקות של ניצול שמגיעות עד עבדות פיזית ממש. הפתרון - צמצום העסקה הקבלנית למינימום ההכרחי.

 

הכרה

הכרה בכל העובדים המועסקים באופן עקיף, לרבות עובדים המועסקים דרך קבלני כוח אדם, חברות שירותים, וכל שיטת העסקה אחרת בה העובד/ת אינו מועסק ישירות,  כעובדי קבלן. וקליטתם באופן הוגן וראוי אצל מעסיקיהם הישירים.

 

כינון 100% העסקה ישירה

הן בשירות המדינה והן בשוק הפרטי ובכך חזרה לנורמות חברתיות של העסקה הוגנת, מתוך הכרה שהגנה על זכויות העובד היא הגנה על כבוד האדם. התקשרות עם חברות שירותים תותר רק אם מדובר בשירות חד-פעמי באופיו.

השוואת תנאים

עובדי הקבלן ייקלטו במקום העבודה ותנאי העסקתם יושוו לתנאי העסקתם של עובדים מן המניין. חשוב לוודא שלא נולד שרץ חדש במעמד קליטת עובדים אלה, וכי ייעשה עמם הצדק, כראוי.

 

עיגון

יש לעגן בחוק יסוד את הזכות לעבוד וליהנות משכר הוגן ומתנאי עבודה והעסקה נאותים, ואת חובת המדינה לפעול לקידום המימוש של זכות זו. תיאסר בחוק העסקה שאינה ישירה בשירות המדינה ובגופים ציבוריים, אלא במקרים חריגים בהם יש צורך אמיתי במילוי כוח אדם זמני, שלא ייהנה משיקול דעת שלטוני. לשם כך, יוכן מתווה לתכנית ממשלתית להעברת כלל השירותים הממשלתיים שניתנים באמצעות קבלנים ועמותות לידי שירות המדינה. מתווה זה יהיה הדרגתי בהתאם לרמת ההפרטה אולם יוגבל בזמן, ולא יעלה על שלוש שנים.

ערכים והתנהלות ארגונית

הקואליציה היא בית - לשותפים, פעילים ועובדי קבלן. אנו מאמינות בראייה הוליסטית מערכתית של האנשים הפעילים כבני ובנות אדם ורואות בערך זה ערך יסוד לכינון של מאבק חברתי הוגן וראוי.

בניית כוח הנהגתי של עובדי קבלן - על מנת להגביר את תחושת המעורבות ולצרף עובדי קבלן למאבק למען עתידם הקואליציה בונה כוח הנהגתי, שידאג גם לשמר את השינוי ולהפוך אותו לבר קיימא.

דמוקרטיה החלטות הקואליציה מתקבלות באופן דמוקרטי ושוויוני. כל אדם ואישה יכולים להשפיע ולהיות חלק מועדת ההיגוי ומהוועדות לפי בחירה חופשית, למעט חברי כנסת ומעסיקים של עובדי קבלן.

שקיפות – הקואליציה מתחייבת לעבוד בתנאי שקיפות מוחלטת ביחס למשאבים, תקציב, פעילות ודרכי עבודה.

אי אלימות -  הקואליציה מנהלת את את מאבקיה באופן בלתי אלים. בתוך כך מקיימת הקפדה על תרבות ארגונית סובלנית, מכילה ומסרבת לכל סוג של גילויי בריונות - בין החברים/ות, בין השותפים ובין הקואליציה לארגונים אחרים.

מוביליות -  כדרך למנוע את היווצרותם של מוקדי כוח קשיחים הקואליציה נוהגת בגמישות ומאפשרת חופש מוחלט בכל הנוגע לכניסה ויציאה לקבוצות עבודה וועדות של הקואליציה.

שותפות – הקואליציה שואפת להרחיב את שורותיה ולבנות שותפויות מפרות ומקדמות מתוך תפיסה רחבה של שינוי חברתי מעצים ומאפשר.

היררכיה שטוחה בקבלת החלטות, יישום ומשוב.

bottom of page