top of page

מידע ניהולי

זכוכית מגדלת

שקיפות

הקואליציה מתחייבת לעבוד בתנאי שקיפות מוחלטת ביחס למשאבים, תקציב, פעילות ודרכי עבודה

התנהלות ארגונית

פעילות הקואליציה מבוססת בעיקרה על פעילות מתנדבים.

בראש הקואליציה עומד צוות היגוי  המורכב מעובדי קבלן, פעילים חברתיים ונציגי ארגונים שותפים.

הצוות קובע את המדיניות ומאשר תכנית עבודה שנתית,  דן באסטרטגיות ובטקטיקות של מאבקים, ומאשר  תקציב כולל והוצאות מיוחדות.

כל אדם ואישה שמעוניינים בכך יכולים להצטרף לצוות באופן באופן חופשי, ובלבד שהם לא מעסיקים עובדי קבלן.

ניהול כספים

תקציב הקואליציה מנוהל במסגרת אחד מהארגונים השותפים, תמורת תקורה של 4.5% בשנה. הקואליציה לא רשומה כעמותה. 

משנת 2011 - 2013 נוהלו כספי הקואליציה ב "איתך מעכי" - משפטניות למען צדק חברתי.

משנת 2013 - נוכחי מנוהלים כספי הקואליציה ב"אנו עושים שינוי".

ניהול כספי תרומות

פעילות הקואליציה מבוססת בעיקרה על עבודת מתנדבים.

אנו מגייסים תרומות  לצורך מימון הוצאות לוגיסטיות הכרוכות בהפקת פעילות חינוך הסברה ואקטיביזם,   ומשרת רכזת.

התרומות לקואליציה הארצית להעסקה ישירה נעשות דרך ארגון "אנו עושים שינוי"

כנגד כל תרומה תצא קבלה. התרומות מוכרות לצורך מס על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה,  הקובע כי תרומה למוסד ציבורי מעל 180 ש"ח ומעלה מזכה ממס הכנסה לאותה השנה.

 

שלוש דרכים למתן תרומות:
 

1. בכרטיס אשראי 

2. בהוראת קבע

    דרך "אנו עושים שינוי"

 

"אנו עושים שינוי", בנק לאומי סניף 624 (עמק ברכה) חשבון  116400/21

אנא זכרו לציין תחת הערות הוראת הקבע "עבור הקואליציה להעסקה ישירה"

3. באמצעות המחאה:

לפקודת "אנו-עושים שינוי"

 כתובת: אנו עושים שינוי ( הקואליציה להעסקה ישירה)  רחוב יגאל אלון 159 כנסה ב' קומה 1

תל אביב, 6744367

פרוטוקולים

פרוטוקולים של דיוני הקואליציה והחלטותיה יינתנו ע"פ בקשה.

 

תקציב הקואליציה בשנים 2012- 2016

תרומות
תקציב
bottom of page